Thursday, March 27, 2014

Mantras for Planets


Hi, I am sharing here with you some sanskrit Vedic Mantras which are recommended for you to chant according to your birth ascendant lord. You can find your ascendant lord by getting a birth chat. Look for your ascendant lord and the corresponding mantra below.
  • MANTRA for Shukra(Venus)
Himakunda Mrinalabham Daityam Paramam Gurum Sarva Shashtra Pravaktaram Bhargavam Pranamyaham.
  • Mantra for Moon(Chandrama)
Dadhisankha-tusharabham Kshirodarnava-sambhavam namami Shashinam Bhavatya Shambhormukutabhushanam.
  • Mantra for Saturn(Shani)
Nilanjanam Samabhasam Raviputra Yamagrajam Chhaya Maanda Sambhutam tam Namami Shanaishcharam.
  • Mantra for Sun (As mentioned in puranas)
JAPAKUSUMA SANKASHAM KASHYAPEYAM MAHADYUTIM ||
TAMORIM SARVA PAPAGHNAM PRANATOSMI DIWAKARAM ||
or here is a cryptic mantra:    OM HRAM HRIM HRAUM SAH SURYAY NAMAH' ||
  • Mantra for Mars (As mentioned in Puranas)
Dharani Garbha Sambhootam Viddutkanti Samaprabham 
Kumaram Shakti Hastam Manglam Pranamamyaham.
  • Mantra for Mercury ( As mentioned in Puranas)
Priyangu Kalika Shyamam Rupena Pratimam Budham
Saumyam Saumya Gunopetam Tam Budham Pranamamyaham
  • Mantra for Jupiter (As mentioned in Puranas)
Devanam Cha Rishinam Cha Gurum Kanchan Sannibham
Budhi Bhootam Trilokesham tam namami brihaspatim

Thanks for your kind visit!

No comments:

Post a Comment